Ste tu: Domov » Oznamy » Informácie ku kolektívnemu vyjednávaniu ku KZ 2016

Informácie ku kolektívnemu vyjednávaniu ku KZ 2016

Informácie ku kolektívnemu vyjednávaniu:

  1. 11 2016 došlo k stretnutiu zástupcov odborov a vedenia ( PhDr. Trnovcová, JUDr. Rakyta), ktoré sme iniciovali zástupcovia odborov na podklade obdržania Návrhu Dodatku č. 3 ku KZ od vedenia v októbri.

V tomto dodatku bolo ponúknuté zvýšenie základných zložiek mzdy v každej kategórii zamestnancov, okrem lekárov cca o 30 – 55 eur hrubom, predĺženie platnosti KZ do 2017 a jednotný postup pri uhrádzaní práce nadčas vo výške 35 % priemerného zárobku / doteraz bol rozdiel v nadčase za týždeň a za víkend /.

Tento Dodatok sme pripomienkovali a vyzvali sme vedenie na otvorenie jednania o KZ. Zároveň sme poslali niekoľko návrhov úpravy KZ. Boli to nasledovné požiadavky:

  1. Navýšenie základov v platovej tabuľke v stupni 1 – 4 nemáme výhrady. V stupni 5 – 6 zvýšiť rovnakým percentom, v 6/3 a 6/4 (lekár) odstupňovať podľa odpracovaných rokov.
  2. Skrátiť dĺžku pracovného času , ako bolo v minulosti
  3. Povinné čerpanie NV za odslúženú smenu – týka sa najmä MUDr. a oše v UPS
  4. Zvýšiť príplatok za zmennosť o 5e
  5. Platiť všetky príplatky ( noc, sobota, nedeľa, príslužby) z priemernej mzdy nie z minimálnej
  6. Úpravy podmienok čerpania sociálneho fondu.

K bodu 1 – p. Rakyta informoval, že keďže sme odmietli Dodatok a nebola prijatá Vyššia kolektívna zmluva, ktorá mala garantovať navýšenie platov o 3 % , vedenie nie je povinné upraviť základnú zložku mzdy – len u lekárov o 2,91 % a u zamestnancov s minimálnou mzdou zo 405 na 435 eur. Kľúčom k návrhu vedenia bolo akési logické rozostúpenie platov, zákon o poskytovateľoch ZS a aby nikto nemal mene ako 3 % navýšenie.

K bodu 2 – v Dodatku ku KZ (asi z roku 2012 ) kedy, sa dohodli, že pracovná doba sa predĺži na určitý čas, boli dohodnuté podmienky, ktoré ak zamestnávateľ splní, pracovný čas bude opätovne vrátený . Toto bolo splnené. Zároveň, ak by sa skrátila pracovná doba vznikalo by enormné množstvo nadčasov, porušoval by Zákonník práce, niektoré oddelenia by nemohli postaviť služby a mohlo by dôjsť k uzavretiu ošetrovacej jednotky.

K bodu 3 – pripravuje sa na budúci rok nové podmienky pracovnej doby, odmeňovania a motivačný systém pre lekárov, čo podľa LOZ nie je dostatočne transparentné

K bodu 4 a 5 – zmena na príplatky z priemernej mzdy nie je ochota, je možné zvýšenie príplatkov za zmennosť

K bodu 6 – vyžaduje širšiu debatu, doporučuje sa jednať o tom na operatívnej porade vedenia.

Relax kupóny – návrh zrušiť a poskytovať vo finančnej forme na účet zamestnanca 3x 25e a v decembri 100 e.

 

Tento rok  je navrhnutá suma vianočných odmien 70 eur.

 

Takže , čo teraz?????????

Atmosféra úplne zlá. Moje vnímanie situácie, že sme trochu pritlačení k múru. LOZ navrhuje nepodpísať nový Dodatok, kde naše požiadavky až na malé nepodstatné pripomienky, nie je akceptované NIČ. Ešte je vôľa, aby sme navrhli, čo je pre nás najdôležitejšie – príplatok za zmennosť, alebo možno zvýšiť % príplatku za noc, sobota, nedeľa, ale len z minimálnej mzdy.

Ak to podpíšeme, budú mať všetci od nového roku zvýšené základy o cca 25 – 55 e a lepšie preplácané nadčasy.

Ak nepodpíšeme, všetko ostáva tak, ako je teraz, iba lekárom pôjde navýšenie o 2, 91 % a upraví sa minimálna mzda a možno prídeme na čas o 5 dní dovolenky.

Neviem, čo však ešte ku všetkému povie pani riaditeľka.

Ja by som navrhovala:

  1. Zvýšiť zmennosť o 5 e
  2. Zvýšiť príplatok za nočnú prácu aspoň na 80 % minimálnej mzdy za hodinu práce.

Fakt neviem, čo spraviť, aby bolo čo najviac ľudí spokojných.

Toto sú aktuálne fakty.

S pozdravom

Natália Nagyová

ZOO SaPA