Ste tu: Domov » Oznamy » Prehľad aktivít od vzniku po jún 2016

Prehľad aktivít od vzniku po jún 2016

Prehľad aktivít ZOO SaPA pri FNsP FDR BB od vzniku do júna 2016

Október 2015

 • Stretnutie s JUDr. Rakytom :
 1. dohoda o spolupráci a spôsobe komunikácie, informácia o počte členov /102/, oznámenie mien prípravného výboru
 2. upresnenie termínu jednania o Dodatku ku KZ, ponechanie dĺžky OP v platovke
 3. účasť zástupcov zamestnancov na výberových konaniach – 3/2015
 4. dtto aj pri zdravotníckej technike

November 2015

 • Stretnutie s pani riaditeľkou:
 1. Korektná a úzka spolupráca
 2. Účasť na OP – správna informovanosť zamestnancov
 3. Článok na intranete o smerovaní a víziách vedenia
 • OP – vyjadrenie sa k náborovému príspevku a oficiálnemu tlačivu, participácia na akcii Mikuláš, organizovanie DOD v škôlke, ak bude možnosť čerpať euro fondy – zateplenie kotlov, oprava administratívnej budovy, infe pavilón / nie SNA/
 • Stretnutie OO a zástupcov vedenia – 5% navýšenie len pre nelekárske povolania / vplyv nárast minim mzdy, vyjadrenia ASN, VKZ / – pripraviť rozpočet na schválenie , podmienky vyplácania vianočných odmien
 • OP – odmeny odsúhlasené, fámy o škôlke, riaditeľkou navrhnuté použitie časti sociálneho fondu na dobudovanie 2. triedy škôlky všetky OO odmietli

 

December 2015

 • Výberové konanie na vedúcu laborantku Oddelenia lekárskej genetiky – Mgr. Kmeťová
 • Opakované stretnutia s JUDr. Rakytom – Dodatok 4 alternatívy, zmena katalógu činností, tabuľka so zachovaním praxe
 • 12. 2015 Dodatok ku KZ

Január 2016 

 • OP
 1. kampaň o umývaní rúk podľa WHO v spolupráci s NOŠ
 2. nový časopis 1x ročne
 3. opraviť údaje Dodatku v QPR
 4. bufetový kontajner zamietnutý
 5. výťah B1 opraviť, B2 častejšia kontrola a čistenie
 6. rekonštrukcia polikliniky zázemie a dvere aj pod monoblokmi
 7. plánovaná prerábka neonato, LDCH, podjazdy polikliniky
 8. rekonštrukcia OAIM – cca 800 000e z vládnej rezervy – výberové konania, verejné obstarávanie – priorita dvere
 9. verejné obstarávanie na kotle a tepelné hospodárenie
 • maľovanie OCOS a ERCP
 • pretrvávajúce personálne problémy /2016 8 sestier nástup/
 • rezidentský program – všeobecný lekár špecializácia
 • škôlka veľký záujem – AJ, tanečný krúžok, poníky / rodičia/, strava dodávateľsky

Február 2016

 • OP
 1. Reprezentatívny fond na vedu a vzdelávanie – príspevok 50e na vedecko prac. schôdzu, vzdelávanie medikov
 2. BOZP – zástupcovia z oddelení, zmena zákona, aktualizácia pracovného poriadku, plán dovolenie na Inšpektorát práce
 3. Zakúpenie upratovacieho automatu na UP
 4. Uzavretie prechodu z UP do monoblokov – zatiaľ nie
 5. Audit na čerpanie eurofondov pre pochybnosť nákupu techniky pri rekonštrukcii Emergency a OS
 6. Pokuta pre Dora Gastro koli zmene odberu dohodnutej objednávky stravy / zmena podmienok ZP – JZS /
 7. Ciele kvality – elektronizácia prepúšťacích a prekladacích správ, zmeny v poplatkoch v knižnici
 8. Plánovaná zmena informačného systému pre pacientov na lepšiu orientáciu v ZZ
 9. PC anestéziologický a operačný protokol
 • Odborové stretnutie
 1. BOZP zákon 124/2006 – 50zamestnancov/1zástupca /2107 zamestnancov FNsP/
 2. Komisia pre bezpečnosť – vedenie + zamestnanci

V: JUDr. Rakyta, Ing. Pohorelská, Mgr. Gazdík, Ing. Slovák

Z: Ing. Dubíny, Mgr. Havelová, p. Hanko, p. Kaliská, p. Mlynarčík

 1. Aktualizácia pracovného poriadku – na základe stretnutia z VS, problémom je katalóg pracovných zmien – nesplnené
 2. Plán dovoleniek na 2016

Marec 2016

 • Výberové konanie na vedúcu sestru Infocentra – Mgr. Schvarcová
 • Zasadnutie BOZP – zápisnica k nahliadnutiu : miesto p. Seberínyho koordinuje agendu p. Kohoutková
 • Zoznam zástupcov distribuovať na viditeľné miesto oddelení a kliník
 • Kaliská a Mgr. Havelová upozornili na nevhodnú obuv a prádlo na OCOS
 • Info o právach zamestnancov a pacientov pri nahrávaní obrazového alebo zvukového záznamu na amb – najmä UP

Apríl 2016

 • BOZP – predseda komisie JUDr. Rakyta
 • Jánošíková – jednorázové prádlo sa nakupuje vo všetkých veľkostiach a je neustále k dispozícii
 • Výťažok z vernisáže p. Huszára na pomoc onkolog. pacientom
 • Návrh odmeniť zamestnancov pri odchode do dôchodku – spôsob na každom námestníkovi + ďakovný list za prínos organizácii
 • 3 okná mreže na psych – prevencia sebapoškodenia pacientov

Máj 2016

 • Gremiálna porada – hospodárenie nemocnice – amb + SVALZ + JAS pozit, UH + OHV – červ. čísla
 • DRG – pilot v FNsP FDR od septembra? – intenzívne školenia 2 kodery /odd. – iba ako kontrolór, kóduje každý
 • 5 nových kliník
 • Odborové stretnutie – anonym od Občan1 – oslovenie p. riaditeľky
 • Stretnutie s p. riaditeľkou – vysvetlenie k otázkam v anonyme + nahliadnutie rozpočtu položka po položke

Jún 2016

 • Odsúhlasenie príspevku zo sociálneho fondu na futbalový zápas lekárov po obdržaní kalkulácie výdavkov
 • Na základe telefonického kontaktu zahraničnej poisťovne ohľadne platby za poistenca návrh úpravy web stránky nemocnice so základnými informáciami v anglickom jazyku
 • OZ Lymfoma – propacientská spolupráca / pacientské poradenské centrum, edukačný web o zdravotnej starostlivosti/
 • Nadštandardné izby – PC aplikácia komunikácia infocentrum a oddelenia, o zľavu treba požiadať
 • Rozlúčenie s pani Husarčíkovou
 • Spustenie elektronického dochádzkového systému KAIM a KTUCH od 1. 9. 2016 – stretnutie riaditeľky a zástupcov OO s vysvetlením podmienok zavedenia a fungovania systému

Okrem aktivít v našej nemocnici pravidelná účasť na porade predsedov OZ SaPA v Žiline:

 1. 12. 2015 – ohľadne výpovedí a právnych krokov
 2. 6. 2016 – rozpočtové provizórium
 • voľné, dobrovoľné združenie
 • ZOO najväčšia zodpovednosť voči členom, OZ na štátnej úrovni – smer vyjednávanie k VKZ ako člen tripartity
 • Tŕň v oku – poukazujú na zlé veci v práci a správaní sestier
 • Stretnutia s MZ – neformálne rozhovory
 • Odliv členov pre výpovede – PO 80 členov bez práce
 • Účet solidarity – 2500 + 500e
 • Rozširovať bunky ďalej ako opozícia voči vedeniu a SOZ, dôležitá majorita /medializácia/
 • Spolupráca so SK SaPA a tretí sektor /ASAP/ – zákon 211 nakladanie s verejnými financiami → dlhodobá mravenčia práca, upozorňovať cez starostlivosť o pacientov a jej ohrozenie pre nedostatok personálu, preťaženosť s nadčasmi →nedôvera v kontrolný mechanizmus štátu
 • BOZP – z. 124, 125/2015
 • Návrat uniforiem – rozlíšenie personálu podľa pracovného zaradenia – ad MZ
 • 240 ods. 3 ZP – voľno ako PV na odborársku činnosť – viac času na členov
 • Akcia výpovede – trvá
 • Súdne podanie na p. Kaveckú pre určenie platnosti Dohody o solidarite 2 sestry – predbežné opatrenie na október
 • Pozitívum DS – satisfakcia pre sestry vo výpovedi, preventívny účinok do budúcna
 • Negatívum DS – náklady právneho zastúpenia / dlhodobý proces/, zabrzdenie rozvoja OZ, komplikácia vzťahov
 • Pomoc – verejná zbierka, účet solidarity /5e na člena ako jednorázová pomoc/
 • Medializácia práce odborov – ak sa deje niečo nekalé, vystúpiť z davu
 • PR vyhlásenie + tlačová správa