Ste tu: Domov » Stanovy ZOO

Stanovy ZOO

Stanovy

Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Prvá časť

Základné ustanovenia

Článok 1

 1. Názov organizácie je Základná odborová organizácia sestier a pôrodných asistentiek
  pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Používaná skratka názvu je ZOO SaPA FNsP F. D. Roosevelta
 2. Sídlo organizácie: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 975 17.
 3. Základná odborová organizácia sestier a pôrodných asistentiek pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici  (ďalej len „základná odborová organizácia“) je nezávislá, samostatná právnická osoba. Združuje zamestnancov – sestry a pôrodné asistentky, ale aj iných zdravotníckych pracovníkov Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bez  rozdielu rasy, farby pleti, jazyka, pohlavia, sociálneho pôvodu, veku, náboženstva, sexuálnej orientácie, povolania, politických alebo iných názorov, politickej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine.
 4. Základná odborová organizácia môže nadobúdať práva a zaväzovať sa do výšky svojho majetku s ktorým hospodári.
 5. Základná odborová organizácia je členskou organizáciou Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA). Pri napĺňaní svojho poslania a rozvíjania činnosti vychádza zo stanov tohto odborového združenia.

Článok 2

 1. Poslaním Základnej odborovej organizácie je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a zastupovať záujmy zamestnancov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v súlade so slovenským právnym poriadkom a v rozsahu právomocí vymedzených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Základná odborová organizácia a jej orgány plnia svoje úlohy najmä tým, že vo vzťahu k zamestnávateľovi:
  a) uplatňujú právo rozhodovať, spolurozhodovať, spolupracovať a vykonávajú spoločenskú kontrolu v prípadoch a vo veciach stanovených všeobecne záväznými predpismi
  b) uzavierajú kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom
 1. c) umožňujú svojim členom podieľať sa na kontrole dodržiavania pracovno-právnych predpisov ich zamestnávateľom
 2. d) vytvárajú priestor pre informovanosť členov o zámeroch zamestnávateľskej organizácie
  e) umožňujú svojim členom podieľať sa na príprave a tvorbe najmä pracovno-právnych predpisov a pri riešení zásadných otázok týkajúcich sa ich oprávnených záujmov
  f) umožňujú svojim členom podieľať sa na riešení a kontrole odborárskeho života v základnej organizácii i v odborovom zväze, vyjadrovať sa k základným otázkam činnosti odborov
  g) poskytujú svojim členom informácie o formách a spôsoboch bezplatných právnych služieb pri ochrane ich práv vyplývajúcich z pracovného pomeru pred zamestnávateľom  a štátnymi orgánmi v súdnom konaní
 3. h) v spolupráci so zamestnávateľskou organizáciou sa starajú o rekreáciu a kultúrny život zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, pričom organizačne tieto úlohy zabezpečuje zamestnávateľ
  i) hospodária s finančnými prostriedkami a spravujú majetok odborovej organizácie
  j) dávajú ocenenia svojim členom a funkcionárom za obetavé plnenie úloh základnej odborovej organizácie.

Druhá časť

Členovia základnej odborovej organizácie

Článok 3

 1. Členom základnej odborovej organizácie sa môže stať každá osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu so zamestnávateľom, osoba pripravujúca sa na svoje budúce povolanie u zamestnávateľa alebo osoba, ktorá bola zamestnaná u zamestnávateľa a v súčasnosti už je na dôchodku, ktorá sa stotožňuje s cieľmi, programom a stanovami základnej odborovej organizácie a odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.
 2. Členstvo v základnej odborovej organizácii je dobrovoľné.
 3. Členstvo vzniká na základe rozhodnutia osoby podávajúcej prihlášku do základnej odborovej organizácie, a to dňom jej registrácie v základnej odborovej organizácii.
 4. Ak osoba, ktorá podala prihlášku, nespĺňa požiadavky týchto stanov alebo stanov odborového združenia, základná odborová organizácia odmietne vykonať registráciu prihlášky a písomne túto skutočnosť oznámi do 10 dní od rozhodnutia o odmietnutí registrácie osobe, ktorá prihlášku podala. Základná odborová organizácia môže rozhodnúť o odmietnutí registrácie aj z iných dôvodov. Dôvody odmietnutia registrácie oznámi základná odborová organizácia osobe, ktorú odmietla registrovať.
 5. Sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú zamestnané v ambulantnom zdravotníckom zariadení,
  sa môžu stať členom základnej odborovej organizácie podľa vlastného výberu.
 6. Členstvo v základnej odborovej organizácii zaniká:
  1. vystúpením člena na základe jeho písomného oznámenia,
  2. zrušením členstva, ak člen neplatí členské príspevky najmenej 3 mesiace a nezaplatil ich v celej výške ani v lehote, v ktorej bol na to po uplynutí týchto troch mesiacov preukázateľne vyzvaný; o zrušení členstva rozhoduje výlučne základná odborová organizácia,
  3. vylúčením, ak člen porušil ustanovenie týchto stanov v závažnej veci alebo, ak jeho konanie bolo alebo je v rozpore s cieľmi činnosti občianskeho združenia; o vylúčení rozhoduje výlučne základná odborová organizácia,
  4. smrťou člena.

Článok 4

 1. Člen základnej odborovej organizácie má právo:
 2. zúčastňovať sa na rokovaní orgánov základnej odborovej organizácie, najmä pokiaľ sa rokuje o jeho osobe
 3. zúčastňovať sa členskej schôdze základnej odborovej organizácie
 4. požadovať od základnej odborovej organizácie účinnú  ochranu pri obhajobe svojich oprávnených záujmov vyplývajúcich z pracovného pomeru
 5. vyjadrovať sa k činnosti funkcionárov základnej odborovej organizácie,
 6. podávať návrhy na zlepšenie činnosti základnej odborovej organizácie,
 7. voliť a byť volený do orgánov základnej odborovej organizácie; do orgánov základnej odborovej organizácie nemôže byť volený člen, ktorý je zástupcom štatutárneho orgánu zamestnávateľskej organizácie v priamom partnerskom vzťahu k odborovému orgánu, do ktorého má byť volený, alebo vrcholovým funkcionárom v inej odborovej organizácii.
 8. využívať iné výhody poskytované členom základnej odborovej organizácie na základe týchto stanov alebo stanov odborového združenia
 9. Člen základnej odborovej organizácie je povinný:
 10. dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy základnej odborovej organizácie a odborového združenia,
 11. aktívne sa zúčastňovať života základnej odborovej organizácie,
 12. platiť členské príspevky
 13. dodržiavať povinnosti člena uvedené v stanovách odborového združenia

Tretia časť

Štruktúra a orgány základnej odborovej organizácie

Článok 5

 1. Základná odborová organizácia pri ustanovení svojich orgánov rešpektuje zásadu,
  aby na každom pracovisku riadenom štatutárnym zástupcom vedenia organizácie bol vytvorený odborový orgán s príslušnými právomocami.
 2. Orgánmi základnej odborovej organizácie sú:
 1. Členská schôdza základnej odborovej organizácie
 2. Výbor základnej odborovej organizácie
 3. Predseda základnej odborovej organizácie
 4. Revízna komisia základnej odborovej organizácie
 5. Základná odborová organizácia ďalej môže:
 6. spolu s inými základnými odborovými organizáciami odborového združenia vytvoriť Radu predsedov, na ktorú delegujú časť svojich právomocí.
 7. v prípade, ak má základná odborová organizácia menej ako 20 členov, volí namiesto orgánov uvedených v ods. 2 len predsedu a dvoch jej členov poverí kontrolou hospodárenia

Článok 6

 1. Výsledky rokovaní orgánov základnej odborovej organizácie sa prijímajú vo forme uznesenia. O návrhu uznesenia sa hlasuje.
 2. O hlasovaní v orgánoch základnej odborovej organizácie platia tieto pravidlá:
  a) orgány sú uznášaniaschopné, ak v čase hlasovania je prítomná nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať
 1. b) návrh je prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov oprávnených hlasovať
  c) hlasuje sa tajne, ak orgán, v ktorom sa má hlasovať nerozhodne inak
 2. d) neprijaté návrhy sa na požiadanie navrhovateľa stávajú súčasťou zápisnice.

Článok 7

Členská schôdza rozhoduje hlasovaním najmä o týchto zásadných otázkach činnosti základnej odborovej organizácie:

 1. o návrhu stanov základnej odborovej organizácie, ich  zmenách a doplnkoch
 2. o zásadách hospodárenia základnej odborovej organizácie
 3. o zlúčení alebo zániku základnej odborovej  organizácie
 4. volí a odvoláva výbor základnej odborovej organizácie a revíznu komisiu, stanovuje dĺžku ich volebného obdobia a počet ich členov. Ak nestanoví dĺžku volebného obdobia, platí,
  že volebné obdobie je štvorročné
 5. o vytvorení odborových úsekov
 6. o návrhu kolektívnej zmluvy
 7. o návrhu rozpočtu základnej odborovej organizácie
 8. o prenesení niektorých právomocí na vyššie odborové orgány
 9. o prenesení niektorých právomocí na orgány základnej odborovej organizácie
 10. o uvoľnení pracovníkov (funkcionárov) pre výkon odborovej činnosti
 11. o vytvorení účelového zariadenia základnej odborovej organizácie
 12. o rozdelení majetku základnej odborovej organizácie alebo o jeho prevode.

Článok 8

 1. Výbor základnej odborovej organizácie je jej výkonným orgánom. V období medzi konaním členskej schôdze riadi činnosť základnej odborovej organizácie.
 2. Výbor základnej odborovej organizácie volí spomedzi svojich členov predsedu, pokiaľ si toto právo nevyhradí členská schôdza.
 3. Výbor základnej odborovej organizácie najmä:
 1. a) zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze
 2. b) rokuje so zamestnávateľom a vyjadruje sa v styku so zamestnávateľskou organizáciou, zabezpečuje spolurozhodovanie, spoluprácu a  výkon práva súčinnosti a kontroly v otázkach stanovených všeobecne záväznými predpismi.
 3. c) predkladá členskej schôdzi odborovej organizácie návrhy správ a dokumentov
 4. d) zvoláva funkcionárov základnej odborovej organizácie na  prerokovanie návrhov, stanovísk a opatrení pri riešení všetkých závažných otázok týkajúcich sa činnosti základnej odborovej organizácie, záujmov a potrieb ešte pred ich predložením na prerokovanie a rozhodnutie členskej schôdzi základnej odborovej organizácie.
 1. Výbor základnej odborovej organizácie pravidelne informuje členov základnej odborovej organizácie o svojej činnosti, najmä na členskej schôdzi základnej odborovej organizácie.

Článok 9

 1. Predseda a podpredseda základnej odborovej organizácie reprezentuje organizáciu navonok.
 2. Predseda základnej odborovej organizácie koná v mene základnej odborovej organizácie
  v celom rozsahu pôsobnosti a v súlade s rozhodnutiami orgánov základnej odborovej organizácie.
 3. Predseda základnej odborovej organizácie riadi činnosť Výboru základnej odborovej organizácie.
 4. Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho podpredseda alebo iný poverený člen Výboru základnej odborovej organizácie.
 5. Podpredsedu základnej odborovej organizácie menuje Predseda základnej odborovej organizácie z radov členov Výboru základnej odborovej organizácie.

Článok 10

 1. Revízna komisia základnej odborovej organizácie je autonómny orgán, ktorý:
  a) kontroluje správnosť hospodárenia s prostriedkami základnej odborovej organizácie
  b) kontroluje správnosť správy majetku základnej odborovej organizácie
 1. c) predkladá písomné stanovisko k návrhu rozpočtu základnej odborovej organizácie
  a k správe o jeho čerpaní.
 1. O spôsobe voľby predsedu a členov Revíznej komisie rozhoduje členská schôdza základnej odborovej organizácie.
 2. Revízna komisia základnej odborovej organizácie o svojej činnosti predkladá správu členskej schôdzi základnej odborovej organizácie.

Článok 11

 1. Na zabezpečenie činnosti základnej odborovej organizácie môže členská schôdza základnej odborovej organizácie rozhodnúť o prijatí profesionálneho pracovníka na plnenie úloh vyplývajúcich z rozhodnutí a dokumentov.
 2. O počte profesionálnych pracovníkov (funkcionárov) rozhoduje na návrh Výboru členská schôdza základnej odborovej organizácie. Tá určuje aj ich plat.
 3. Náklady na činnosť profesionálnych pracovníkov (funkcionárov) sa hradia z rozpočtu základnej odborovej organizácie.
 4. Pracovníka (funkcionára) základnej odborovej organizácie do pracovného pomeru prijíma
  a z pracovného pomeru uvoľňuje v mene základnej odborovej organizácie jej predseda.

Štvrtá časť

Hospodárenie základnej odborovej organizácie

Článok 12

 1. Hlavným zdrojom financovania činnosti základnej odborovej organizácie sú členské príspevky. Ďalšími zdrojmi môžu byť rôzne príspevky a dary a ostatné organizačné príjmy.
 2. Výšku členského príspevku a spôsob prerozdelenia upravujú stanovy odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek a rozhodnutia ustanovujúcej alebo výročnej členskej schôdze odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.
 3. Hospodárenie s prostriedkami základnej odborovej organizácie upravujú zásady hospodárenia, ktoré schvaľuje členská schôdza základnej odborovej organizácie.

Článok 13

 1. Základná odborová organizácia hospodári podľa ročného rozpočtu.
 2. Základná odborová organizácia je v zmysle všeobecne záväzných predpisov povinná viesť účtovníctvo (peňažný denník) a zostavovať účtovný výkaz.
 3. Za tvorbu zdrojov, správu finančných prostriedkov a hmotného majetku zodpovedá Výbor základnej odborovej organizácie.
 4. Za hospodárenie základnej odborovej organizácie zodpovedajú predseda a hospodár základnej odborovej organizácie, ktorí:
 1. spolu s ďalšími funkcionármi majú dispozičné právo na  operácie s peňažnými prostriedkami základnej odborovej organizácie
 2. podpisujú v súlade s pravidlami a uzneseniami príkazy k úhrade výdavkov základnej odborovej organizácie
 3. dbajú na riadne vedenie hospodársko-finančnej agendy  základnej odborovej organizácie a vyžadujú od Revíznej  komisie pravidelné kontroly hospodárenia a správy majetku
 4. sledujú plnenie opatrení, ktoré boli navrhnuté Revíznou  komisiou základnej odborovej organizácie na odstránenie  nedostatkov
 5. dbajú na protokolárne odovzdanie hospodársko-finančnej agendy základnej odborovej organizácie pri zmene funkcionárov.
 1. Všetky pokladničné operácie sú vykonávané v súlade s právnymi predpismi a predpismi o peňažnom obehu.
 2. Výbor základnej odborovej organizácie je povinný zabezpečiť riadnu úschovu a archiváciu dokumentácie o hospodárení základnej odborovej organizácie, minimálne na obdobie päť rokov.

Piata časť

Záverečné ustanovenia

Článok 14

 1. Podpisové právo má predseda, podpredseda a hospodár základnej odborovej organizácie, prípadne ďalší určení členovia výboru. Pri finančných a hospodárskych operáciách podpisuje správnosť operácie aj hospodár základnej odborovej organizácie.
 2. Základná odborová organizácia zaniká dobrovoľným rozpustením, ak o tom uznesením rozhodne členská schôdza nadpolovičnou väčšinou prítomných členov oprávnených hlasovať.
 3. Ak základná odborová organizácia zaniká rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátora.
 4. Pri likvidácii základnej odborovej organizácie sa najprv uhradia všetky pohľadávky základnej odborovej organizácie a likvidačný zostatok sa použije podľa rozhodnutia členskej schôdze.
 5. Výklad stanov základnej odborovej organizácie vykonáva Výbor základnej odborovej organizácie.

Článok 15

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom základnej odborovej organizácie a účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia Ministerstvu vnútra..
V Banskej Bystrici                                                                         dňa 6. 10. 2015